Nęka cię przychodnia? Wyślij wniosek o wyjaśnienia


Miejscowość, dnia ……………….
Imię nazwisko matki
Imię nazwisko ojca
Adres
Nazwa i adres placówki medycznej
WNIOSEK O WYJAŚNIENIE PODJĘTYCH BEZPRAWNYCH DZIAŁAŃ
Szanowni Państwo,
W związku z telefonami pracownika przychodni w sprawie realizacji szczepień mojego dziecka, oraz wystosowanymi żądaniami stawienia się w przychodni celem podpisania bezprawnego „oświadczenia”, niniejszym zwracam się z prośbą o wyjaśnienie na piśmie, na jakiej podstawie prawnej i na podstawie jakich formalnych uprawnień pracownika medycznego/placówki medycznej, lub na polecenie którego funkcjonariusza publicznego, zostały wobec mnie podjęte takie bezprawne działania.
Na podstawie obowiązujących przepisów lekarz ma obowiązek wpisać w dokumentacji medycznej notatkę o fakcie poinformowania rodzica o szczepieniach obowiązkowych i zalecanych, i na dopełnieniu tego obowiązku wyczerpują się kompetencje lekarza i placówki medycznej w stosunku do pacjenta i opiekunów prawnych. Inny personel medyczny nie posiada żadnych uprawnień dotyczących informowania o szczepieniach. Ani placówka medyczna, ani jakikolwiek pracownik medyczny nie ma też jakichkolwiek uprawnień do prowadzenia wobec „obowiązanych” nadzoru nad realizacją szczepień.
Jakiekolwiek działania podejmowane ponad obowiązujące prawo, kwalifikują się więc do interwencji w organach ścigania.
Cytat z pisma z Ministerstwa Zdrowia MZ-MD-S-054-4919-8/JK/14 z dnia 24.01.2014 (w załączeniu), dotyczący rezygnacji lub indywidualnego odraczania szczepień przez opiekunów prawnych dziecka:
„[…] W każdym indywidualnym przypadku, gdy rodzice uważają, iż wobec nich zastosowano przemoc lub groźbę w celu zmuszenia do określonego działania, należy bezwzględnie zgłosić zaistniałe zdarzenie do właściwych organów ścigania.[…]”
Przepisy prawa jasno i wyraźnie określają, w jakich konkretnie przypadkach zastosowań medycyny, wymagana jest pisemna zgoda lub odmowa pacjenta – szczepienia nie należą do działań objętych obowiązkiem uzyskania pisemnej zgody ani odmowy, co oznacza wprost, że próby wymuszenia na mnie podpisania jakiegokolwiek „oświadczenia” w tej sprawie, są przestępcze.
W związku z powyższym informuję, że w przypadku dalszych tego typu działań o charakterze nękania w sprawie szczepień (wizyt, telefonów, wezwań, gróźb, bezprawnego „odgórnego” wyznaczania mi terminów, etc.), będę podejmować kroki prawne przeciwko placówce medycznej, oraz personalnie wobec każdego pracownika medycznego usiłującego zmusić mnie nielegalnymi metodami, do poddania dziecka wbrew mojej woli tej interwencji medycznej, lub podejmującego próby zmuszenia mnie do podpisania jakiegokolwiek bezprawnego „oświadczenia” w tej sprawie.
Są to naruszenia o charakterze karnym, m.in. przemoc psychiczna (również w celu wymuszenia podpisania „oświadczenia”), nękanie, zmuszanie do określonego działania.
Jednocześnie informuję, że każda korespondencja ze strony placówki medycznej czy pracownika medycznego, której celem będzie wymuszenie na mnie jakimikolwiek nielegalnymi metodami doprowadzenia dziecka na szczepienie wbrew mojej woli, zostanie wykorzystana jako dowody w sprawie w przypadku wejścia na drogę sądową krajową i europejską.
Z poważaniem,
………………………………………….
Podpis
Wniosek do wydrukowania w formacie Word: Druk do przychodni
GRANICA KOMPETENCJI LEKARZA:
USTAWA z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi1
Art. 17.
9. Obowiązkiem lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną jest powiadomienie osoby obowiązanej do poddania się obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub osoby sprawującej prawną pieczę nad osobą małoletnią lub bezradną albo opiekuna faktycznego w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, o obowiązku poddania się tym szczepieniom, a także poinformowanie o szczepieniach zalecanych.
10. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
3) kwalifikacje osób przeprowadzających szczepienia ochronne,
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych
§ 9.
1. Informacje na temat przeprowadzonych obowiązkowych szczepień ochronnych wykonanych od dnia urodzenia są dokumentowane w:
1) karcie uodpornienia, której wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
2) książeczce szczepień, której wzór jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia, stanowiącej odrębną część włączoną do książeczki zdrowia;
3) dokumentacji medycznej, o której mowa w przepisach o rodzajach i zakresie dokumentacji medycznej oraz sposobie jej przetwarzania.
4. W dokumentach, o których mowa w ust. 1, odnotowuje się fakt poinformowania osoby obowiązanej do poddania się obowiązkowemu szczepieniu ochronnemu lub osoby, która sprawuje prawną pieczę nad tą osobą, albo opiekuna faktycznego o obowiązku poddania się temu szczepieniu.
________________________________________
KODEKS KARNY
Art. 190a. Uporczywe nękanie – stalking
1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
Art. 191. Zmuszanie do określonego zachowania
1. Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
Art. 192. Zabieg leczniczy bez zgody pacjenta
1. Kto wykonuje zabieg leczniczy bez zgody pacjenta, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Art. 193. Zakłócanie miru domowego
Kto wdziera się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
Art. 235. Tworzenie fałszywych dowodów
Kto, przez tworzenie fałszywych dowodów lub inne podstępne zabiegi, kieruje przeciwko określonej osobie ściganie o przestępstwo, w tym i przestępstwo skarbowe, wykroczenie, wykroczenie skarbowe lub przewinienie dyscyplinarne albo w toku postępowania zabiegi takie przedsiębierze, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Art. 246. Znęcanie się funkcjonariusza w celu uzyskania oświadczenia
Funkcjonariusz publiczny lub ten, który działając na jego polecenie w celu uzyskania określonych zeznań, wyjaśnień, informacji lub oświadczenia stosuje przemoc, groźbę bezprawną lub w inny sposób znęca się fizycznie lub psychicznie nad inną osobą, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Komentarze 2 to “Nęka cię przychodnia? Wyślij wniosek o wyjaśnienia”

  1. Edyta Domeradzka Says:

    A co gdy przychodnia „współpracuje” z sanepidem?


Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: