Wzmożona aktywność energii antymaterialnych


Przypomnieć sobie należy z czego wynikają Prawa Uniwersalne i jakie one są ?
Prawa wynikają z 3 Zasad Materialnych : z
1.Spójności,
2.ważności tego, co się tworzy,
3. i wiedzy !

Prawa Uniwersalne w materii : 1.poznanie, 2.decyzja, 3.akcja – reakcja , 4.opieka , 5.tworzenie, 6.rozumienie, 7.łączność , 8.zgodność, 9.rozwój, 10.potrzeba, 11.przyczyna – skutek, 12.neutralność !.

I z 3 Zasad w antymaterii ( świat równoległy):
1.własność,
2.wolna wola,
3.wiara !

Prawa Uniwersalne w Antymaterii (wg religii – to przestrzeń boskiego nieba) :
1.racja, 2.uległość, 3.odwet, 4.władza, 5.unicestwianie, 6.ocena, 7.alienacja, 8.walka, 9.stagnacja, 10.pragnienie, 11.przypadek, 12.ingerencja.

W/w zasady i Prawa aktywnie „działały” w okresie „dojrzewania” Indywidualnych Świadomości Ludzkich i form klonowanych.
„Zakończenie” procesu nauki i doświadczeń zmusza zgodnie z ustalonym programem wszelkie Istoty do uaktywnienia praw i zasad w celu „dokończenia nauki” w rozwoju Indywidualnych Form Ludzkich.
Z Indywidualnych doświadczeń i nauki „wchodzimy” w Procesy Świadomego i dalszego Współtworzenia Wszelkich form Istnienia.
Nowy, już istniejący, proces możemy określić jako „ neutralizacja” wszelkich zjawisk powołanych przez nieświadome istoty. Inaczej – jest procesem neutralizacji wszelkich praw i skutków ustalonych „sztucznie”, przez boskich i intelektualnych
autorytetów. Sztuczne prawa były dopuszczone w ramach „nauk” i indywidualnych wniosków. Żadne sztuczne prawa nie były w stanie naruszyć indywidualnego Rozwoju Istot Ludzkich.
Zjawiska , które już następują mają za zadanie uświadomienie Ludziom o konieczności „weryfikacji” swoich teorii i wierzeń. To nie jest proste zadanie dla zwykłego Kowalskiego, ponieważ kodowane treści religijne „utrwaliły” naszą zgodę
na sztuczne i nie sprawdzone prawa boskie czy naukowe.

Tysiące lat kodowania i przyjmowania na wiarę, dokonały poważnego spustoszenia w budowie energetycznej Istoty Ludzkiej, w jego procesie myślowym, psychice a tym samym i w postępowaniu !
Wieki zniewolenia intelektualnego nie mogą być „usunięte” jednorazową decyzją.
Neutralizacja energii utwierdzająca treści zakodowane ustępuje jednak powoli w wyniku oddziaływania uwolnionych energii zawartych w Układzie Słonecznym.
Od grudnia 2013 uaktywniają się bardziej: 7 praw materialnych i 5 praw antymaterialnych. Sumę oddziaływań tych praw można zaliczyć jako działanie neutralizujące „sztucznie” ustalone przez „bogów” i autorytety praw.
Zauważyć już można zwiększone oddziaływanie 5 praw antymaterialnych, a szczególnie pierwsze prawo : RACJA !
1.Racja, 2.uległość, 3.odwet, 4.władza, 5.unicestwianie.

Pobudzone i wzmożone zostają energie praw materialnych :
1.poznanie, 2.decyzja, 3.akcja – reakcja, 4.opieka, 5.tworzenie, 6.rozumienie, 7.łączność !

Proponowałbym ponowne zapoznanie się z artykułem: „Tajemnice Kaplicy Sykstyńskiej ,a w szczególności z tekstem o Obrazie Michała Anioła : Sąd Ostateczny !”
Coraz wyraźniej zauważać będziemy „aktywność” poszczególnych praw , ich bardzo mocne oddziaływanie na psychikę Człowieka, (i wszelkich form żywych) i w końcu uświadomimy sobie, że byliśmy perfidnie „karmieni” fikcyjnymi teoriami o rzekomo istniejących bogach.
Proponuję osobiste „rozpatrywanie” wzmożonych oddziaływań praw i potwierdzanie ich w życiu codziennym. Można zacząć od procesów , które się toczą obecnie na Ukrainie. Jak musimy być zaślepieni różnymi hasłami, mediami ,że umykają nam przestępstwa, dokonywane przez garstkę samozwańczych uzurpatorów, zwolenników faszystowskich teorii Bandery !
Dziś ponownie po latach II wojny światowej dzieci zostają ukrzyżowane na oczach matek i umierają w strasznych męczarniach. Co można uzyskać w psychice człowieka, które widzi własne dziecko, krzyczące w rozpaczy z bólu ?
Dzieje się to na oczach licznych obserwatorów, którzy w żaden sposób nie zapobiegają podobnym i licznym tragediom. Każdy z oprawców jest głęboko wierzący w tego samego boga ! Jak to pogodzić z prawami boskimi ? Gdzie zanikło stwierdzenie, że jesteśmy istotami rozumnymi (Homo sapiens) ?
Zostały już jedynie „automaty” ludzkie, działające na zlecenie autorytetów !.
I taki „los” miał spotkać Człowieka „zbudowanego” na wzór i podobieństwo boga?
Powinniśmy baczniej obserwować reakcje ludzi , którzy zostają poddawani większym działaniom energii „anty”.
Wzmożona walka o swoje Racje, wiarę czy dogmaty uznanych autorytetów.
Gwałtowne reakcje zmuszają jednostki do „walki” o wyższy stopień w hierarchii społecznej lub całkowite podporządkowaniem się autorytetom dla świętego spokoju.
Najbardziej widoczna będzie rekcja ludzi w obronie „swoich” racji , stanowisk , własności.
Rozpatrzmy szerzej poszczególne „anty” ich wpływ na nasze zachowanie czy reakcje.
Antyzasady i antyprawa są „przeciwieństwem” do znanych nam praw materialnych.
Przeciwne, przeciwstawne, uznawane często za negatywne.
Żadne ustanowione Prawa Uniwersalne nie są ani negatywne ani szkodliwe. Są jak środki pomocnicze do doświadczeń i poruszania się na dwóch „poziomach” naszego Ludzkiego przejawu : form i energii zasilające owe formy.
Podumajmy nad „budową” boga wg religijnych teorii.
„Bóg przejawia się w trzech osobach !” A biedny człowiek zbudowany na podobnym „modelu” jako wzorzec Istnienia boskich Istot , też składa się z trzech elementów. Różne są określenia, ale uchwyćmy sedno : trzy elementy, trzy przestrzenie, trzy zasady itd.
To równocześnie budowa podstawowa najmniejszej cząsteczki ,składowej każdej istniejącej formy żywej !
Ale jak zrozumieć budowę człowieka na wzór boski : trzy osoby.
Osoba, to oddzielny proces od pozostałych dwóch ! A tu wszystkie trzy osoby razem wzięte i „zamknięte” w czwartej – przejawionej formie ludzkiej.
W różnych filozofiach występuje często pojęcia takie jak : Trzecie Oko !
W wielu rycinach , gdzie przedstawiano „funkcję” trzeciego oka , wynikało, że dopiero „synchronizacja” trzech przestrzeni, w której przebywa forma, daje nam pełne widzenie wszelkich przejawów tak widocznych jak i nie widocznych form przejawu. Trzy przestrzenie a w „nich” trzy osoby , po jednej na poszczególną przestrzeń energetyczną.
Proces rozwoju Człowieka (Istoty Ludzkiej w różnych formach) polega min. na tym , że nasza świadomość zewnętrzna, utożsamiana z intelektem musi doświadczać, wyciągać wnioski z „pobytu” na owych trzech przestrzeniach.
Trzy przestrzenie to w wielkim skrócie : 1. przestrzeń materialna, gdzie obowiązkiem form jest doświadczanie o budowie ,zasadach i możliwości przetwarzania materii.
2. przestrzeń, to inne warunki , inny rodzaj energii (częstotliwość, napięcie i natężenie) dla doświadczeń i wniosków formy. Ta przestrzeń często nazywana niebem ,duchem” lub bogiem. To przestrzeń umożliwiająca poznawanie wszelkich możliwych środków do analizy i syntezy materii. Wszelkie skrajności wynikają z budowy magnetycznej form żywych. Wszelkie doświadczenia w tej przestrzeni to inne właściwości energetyczne i kształty „geometryczne” . To jakby inna osoba (organ) gromadzi wiedzę i jest odpowiedzialna za funkcje tej przestrzeni.
Mała uwaga do tej przestrzeni : gdy nieświadoma istota ludzka trwoni swoje energie nie dla doświadczeń i zdobywaniu wiedzy o sobie ,a jedynie dla wygody lub swoich bogów, wytraca energię z drugiej przestrzeni. Ilość energii dla formy materialnej jest ściśle określona.
„Zużycie” tej własnej energii powoduje skrócenie pobytu w danej formie. Energia „przechodzi” więc do następnej formy nadającej się do dalszych doświadczeń dla Danej Istoty Ludzkiej. Ten moment nazywamy śmiercią ciała ,(naszego przejawu) a zdobyte doświadczenia i wiedzę przenosimy do następnej formy itd., aż do momentu uzyskania świadomości zewnętrznej człowieka i „równowagi” energii w tych dwóch przestrzeniach.
Od tego momentu Istota Ludzka, jego Świadomość przechodzi w trzecią przestrzeń , nazywaną Decyzyjną. Tu od początku powołania formy zawarty był program dla tych dwóch poziomów , przestrzeni. Inaczej program, który umożliwiał bezkonfliktowe doświadczanie i zdobywanie Indywidualnej Wiedzy.
Konflikt pojawiał się z chwilą, kiedy forma utożsamiała się z przejawem i została przyciągnięta do fikcyjnych teorii, do tzw. Wolnej Woli. Forma jako pojedyncza komórka większego organizmu jakim jest Planeta i jej mieszkańcy.
Forma zaczyna odrywać się od rzeczywistości, nie wyciąga wniosków z doświadczeń a jedynie żyje marzeniami i planami na przyszłość. Inaczej można to „Życie” określić jako egzystencję biologiczną. Każda „ucieczka” od rzeczywistości uruchamia automatycznie Prawa Uniwersalne, które „naprowadzają” istotę do swoich pieleszy , do Siebie – do Całości swego przejawu. Co uczyni człowiek, to jego indywidualny problem i indywidualny skutek. Jeśli na czas nie „zdąży” do Siebie, zaczynają się „przypadki”, nieszczęścia a w końcu śmierć. Nie ważne , czy forma ginie w walce o dogmaty swoich autorytetów, czy boskich namiestników na Ziemi. Nie ma i nie było żadnych przypadków.
Musimy w tym momencie przypomnieć sobie o dwóch formach ludzkich ale o innej budowie „wnętrza !” Pierwotne formy to Polaryzacja dodatnia (Adam) i ujemna (Ewa) a ciało zostaje spolaryzowane. Drugie formy powstawały z klonowania form pierwotnych drogą dziś nam znaną jako: KLONOWANIE!
Dla przypomnienia : klonowanych form jest ponad 90 % istnień Ludzkich. Formy klonowane przygotowywane są do objęcia ich przez Istoty , które opanowały i poznały swoje przestrzenie materialne w innych rejonach Kosmosu. W kosmosie pierwsi „osadnicy” przyjmowali różne formy i kształty w zależności od tego, jaką funkcję spełniała planeta jako „organ” w większej całości. Przypominajmy sobie często dwa twierdzenia :
Poznam Siebie a poznam Wszechświat Cały,
Mam ciało , (swoją formę przejawu) ale nim nie jestem. Forma była konieczna do doświadczeń tak w materii jak i antymaterii.

Formy klonowane są pod „opieka” i stale kontrolowane przez „zawodowych” posłanników boskich, kapłanów wszelkiej maści i gromadzone w grupach, które określamy jako wyznawców danej religii . Obecnie można zobaczyć proces „opanowywania” formy Ziemskiej przez inne byty.
Pierwsze ciała zostały opanowane przez byty silne w swoich dogmatach. To są obecnie przedstawiciele różnych tajnych stowarzyszeń, bankierów , arystokracji itd.
Coraz częściej Byty z innych rejonów Kosmosu informują nas Ziemian o swoim rodowodzie i procesie na swoich planetach.

Okazuje się, ze ich praca (rozwój) na danej planecie była uzupełnieniem potrzeb funkcjonowania jakiegoś fragmentu w Całości. Patrząc na budowę „szkieletu” ludzkiego łatwo możemy zobaczyć z jakiej części kręgosłupa „pochodzi wiedza” i co wnosi dany Byt do rozwoju Planety Ziemia.
Zapewne będą pytania, dlaczego tak faworyzuję naszą Planetę ?
Nie faworyzuję, a jedynie opieram się na dawnych, często zaniechanych i utajnionych informacjach zawartych w wielu starych księgach, legendach czy przypowieściach ludowych.
Polecam więc powtórne zapoznanie się ze starymi księgami, Bibliami, itp. , gdzie zawsze „wypływa” informacja o planecie, która pierwsza „rozpoczęła” swoje bytowanie. To planeta Ziemia i nasz układ Słoneczny , w którym zaistniało : 12 planet zamieszkałych przez Istoty Ludzkie, zwierzęta, rośliny , minerały itd.
Dla cierpliwych badaczy i szperaczy starych dzieł można jeszcze znaleźć wiele więcej szczegółów o pierwszych planetach naszego Układu.
Układ stanowił podstawę i możliwość „narodzin” następnych planet i układów.
Był jak Matka , która rodziła następne planety. Ojcem , opiekunem i egzekutorem dla powstających Układów było nasze Słonce !!!
Na wzór i podobieństwo narodzin ciała Ludzkiego – rodziły się inne części w naszym Ludzkim Przejawie. Planety, Układy Słoneczne, Galaktyki , Kosmosy a więc cały Wszechświat czy jak kto woli : Uniwersum.
To jest jeden Wielki Organizm jako Przejaw Mądrości Istot ludzkich , budowniczych wszelkich form. Przyczyna powołania form opisana w licznych artykułach jako elementy uzupełniające informacje o Człowieku, celu jego „podróży”po bezdrożach Wszechświata .
Informacji sporo, proponuje zastosować „zapomniany środek” pomocniczy dla naszego intelektu – Syntezy. A wielce warte przypomnienie sobie co to takiego i w jakim okresie naszej historii – zapomniane a nawet zlikwidowane .
Proponuję dość mozolną , ale konieczną indywidualną pracę nad poznaniem budowy naszego kręgosłupa. Od jakiego momentu podziału komórki jajowej tworzy się podstawowy „instrument” jakim jest nasz biologiczny komputer – mózg.
Od niego powstają w procesie ciągłym następne kręgi, które jak zbiorniki energii pobudzają kolejne tworzące się organy. I tak rozważając po kolei każdy krąg stwierdzamy perfekcyjną „układankę” kręgów ,odpowiedzialnych za „życie” i funkcje biologiczne poszczególnych części organów.
Zaiste – majstersztyk i dzieło Wszechczasów – to Wspólna praca poszczególnych Istot Przejawionych , po raz pierwszy w formach różnorodnych.
Stopniowo i powoli (w procesach) każdy Człowiek , który zaistniał w jakiejkolwiek formie jest „zobowiązany” do zrozumienia Siebie, zrozumienia drugiej Istoty, bez podziału ,dzielenia na lepszych czy gorszych itp. Zrozumiemy wówczas sens rozwoju Indywidualnego, który w końcu uświadamia nas, że bez współpracy z druga istotą, może jedynie rozpaść się jak na bezludnej wyspie. Nie to jednak było celem pracy i doświadczeń szeregu Istot. Świadomość Siebie , kieruje naszą Myśl do początków Istnienia , inaczej najmniejszej cząsteczki , która stanowi podstawowy budulec wszelkich form. Nazywałem tą cząstkę – Stworzonkiem.
Określenie zapewne nie „naukowe” , często było wyśmiewane.
Dziś i nauka „zbadała” ową cząstkę i dla pokłonu dogmatom nazwano ją jako cząstkę boga.
Można i tak , ale rzeczywistość temu zaprzecza i wymaga weryfikacji. Żadnych bogów nie było i nie będzie. Czy to tak trudno „wymodelować” i zakodować myślenie człowieka i zamienić imię lub postać boga ?
Postać boga ,stworzonego przez cwaniaków , którzy poznali podstawy bytu i rozwoju człowieka . Przecież przez wieki „rodzili” się różni bogowie. A ostatnimi czasy: boski Hitler, boski Stalin i inni ?
Dziś największym bogiem jest pieniądz , jego kapłani i bogate świątynie . Ludzie modlą się do tego boga o kilka groszy do przetrwania. I podobnie jak w średniowieczu, dłużnik (w wyniku nieurodzaju) jest skazywany na tortury psychiczne , cielesne a nawet egzekucje ciała.
Czy zmieniliśmy nasze postępowanie ? Czy zmieniliśmy rozumienie procesów ?
Zmieniono nam jedynie nazwę innego boga. Każdy bóg musi posiadać zaplecze, które chroni jego postanowienia. Tym zapleczem jest grupa siepaczy, bezwzględnych egzekutorów woli bogów.
Obecnie taką rolę spełniają rządzący całym światem – grupa jednostek działających w imieniu całego narodu Amerykańskiego , demokracji itp.
Można przytoczyć jeszcze bardzo wiele przykładów, ale to dziś nie jest już najważniejsze.
Powracamy do początków naszego zaistnienia w materii i antymaterii. Skutki znamy ale należy poznać ich przyczyny. Rozpoznanie przyczyn uświadamia nas, że istnieją Prawa Uniwersalne, które obowiązują każdego i któremu podlega każdy element w budowie Całości. Nie istnieją żadne taryfy ulgowe czy zwolnienia od skutków ich naruszenia . Prawa same się egzekwują , naprowadzając „błądzące owieczki” do przestrzegania Praw.
O Prawach pisano w innych artykułach. Warto je sobie przypomnieć.
Dziś „powrót” do początków Istnienia wymaga przypomnienia sobie Budowy Energetycznej, w jakiej znajduje się nasza forma. W/g wzorca cząsteczki – to trzy przestrzenie.
Koniec świata to przejście z materii do drugiej „połówki” naszego Przejawu, czyli energii zasilającej wszelkie nasze doświadczenia, pracę i wnioski. Do tego „przejścia”wymagana jest wiedza , która umożliwia nam „naprawę błędów”i swoich indywidualnych pomyłek. W ten jedyny sposób uruchamiamy mechanizm, który umożliwia nam dostęp do wiedzy i informacji, co dalej należy czynić. Proces poznawczy został jednak zablokowany przez cwaniaków religijnych i zakodowano nam blokadę. Twierdzono, że to przestrzeń jedynie dla bogów.
Wysiłki ludzkie zostały „ukarane” , dlatego mistyczna drabina do nieba została zniszczona przez bogów.
Blokada niewiele jednak dała, ponieważ zwiększone przeszkody i trudy zapewniły jednostkom widzenie celowości w dążenia do poznania Siebie a więc i Całości.
Powrót do Siebie to „odwrotność” w kolejności powstawania formy.
Pierwsza Przestrzeń Materialna uświadamia Jednostki, że następną fazą jest penetracja przestrzeni energetycznej i bezpośredni kontakt z Drugą Osobą naszej Konstrukcji. Docieramy do wiekowego zbioru wiedzy na temat funkcji tej przestrzeni. Wspólna wiedza materialna i jej skutki umożliwiają nie tylko zapoznanie się z prawami ale również umożliwiają Wspólne Działanie w Tej przestrzeni.
A to sukcesy i osiągnięcia indywidualne ale równocześnie rośnie nam Świadomość ogromnej odpowiedzialności za swoje czyny i myśli.
Zrozumiemy w końcu sens wszelkich ćwiczeń na wyciszenie i kontrolę naszego umysłu, reakcji ciała itd. Do tego dochodzi indywidualny proces neutralizacji energii w zapisach podświadomości różnego rodzaju teorii czy dogmatów. Nie jest to proste, ponieważ przebywamy ciągle w materii a równocześnie zaczynamy „działać” i odczuwać świat równoległy.
Wchodzimy zatem w synchronizację z innymi Istotami o podobnym poziomie wiedzy i energii. Nie potrzeba zatem żadnych zbiorowych medytacji, spotkań itp. Powstają nowe zachowania , reakcje , zauważamy pewność w tym, co robimy , zwiększa się czujność. Nabieramy pewności (po efektach) w tym, co robimy, a nasze reakcje dają nam pewność, że bierzemy już udział w Procesie Całości Uniwersum. Nasze ciało może czasami mieć wrażenie, jakby wisiało w przestrzeni. W takim przypadku neutralizować lęki.
„Przejście” naszej Świadomości zewnętrznej do drugiej Przestrzeni zmusza do zmiany warunków w Nowym Środowisku. To środowisko tworzyliśmy również wszyscy wspólnie. Do tej przestrzeni powoli po indywidualnych procesach dochodzić będą wszystkie istoty. W dalszym ciągu w materii po neutralizacji skutków naruszenia Praw Uniwersalnych , wiele ciał będzie zmuszonych do zmiany formy. Dorobek i świadomość istnienia pozostaje nienaruszona i przenoszona do następnej formy. Tak długo przebiegać będzie ten proces, aż świadomość zewnętrzna uzyska poziom wiedzy i energii swojej równoległej Przestrzeni. Nie ma cudów i każdy jest kowalem swego całościowego losu.
Po przejściu Istoty Świadome obecnych procesów będą mogły pomagać formom w materii i zasilać je energią z przestrzeni równoległej. Będzie to duża pomoc istotom , które jeszcze utożsamiają się z jednorazowym ciałem.
Formy Istot w drugiej Przestrzeni – „NIE PODLEGAJĄ JUŻ ŚMIERCI FIZYCZNEJ”. W swoich „pogadankach” ks. Klimuszko często powtarzał, że Polacy wcześniej uzyskają ten ciężko wypracowany efekt dalszego i już Wiecznego Życia.
Polacy pomagać będą innym w zrozumieniu wszelkich zaistniałych procesów.
Zaznaczał jednak i to dość gwałtownie, aby nie brać pod uwagę powiedzeń religijnych, że Polacy są narodem wybranym. Tłumaczył, że nie Polacy są tu najważniejsi a teren planety, która stanowi głowę nie tylko planety. Teren ten był od zarania wieków pożądany jako miejsce , schronienie, schowek dla wszystkich Istot Wszechświata w procesie przejścia w inne wymiary . Ten proces określała religia jako koniec świata i w ten sposób zmuszała wiernych do trwania w swoich dogmatach.
Ale jak widać i takie religijne dogmaty były konieczne.
Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy z przejścia Świadomych Istot w drugą przestrzeń.
Umożliwia tym Istotom możliwość przebywania tak w jednej jak i w drugiej przestrzeni. Różnica polegała będzie jednak na przemianie Form Świadomych.
(O tym można się doczytać w Nowym Testamencie).
Forma powracała będzie do ustalonego Indywidualnego modelu ciała przejawionego. To jedynie drugi element zmiany a raczej przemiany indywidualnej formy. Można nazwać tę formę jako przejściową do czasu pełnej synchronizacji z forma pierwotną, czysto energetyczną. Określamy ten moment jako połączenie pierwotnej formy z uzyskanymi procesami , doświadczeniami ze świata materii jak i energii. Ostateczna więc Forma Przejawu Człowieka będzie z wyglądu jak doskonała Istota Ludzka , bez rozróżniania płci , bez dotychczasowych części pomocniczych – organów i znanych elementów wewnętrznych.
Takie Ostateczne Istoty Ludzkie będą mogły zmieniać na dowolny kształt swój przejaw. Wynikać to jednak będzie nie z grymasu czy zabawy a konieczności w dalszym przekształcaniu całego Uniwersum.
Trochę za daleko wybiegam w „przyszłość” ale to, co przekazuję wynika nie z moich marzeń, czy pragnień a z programu tej maleńkiej cząsteczki zwanej „stworzonkiem”!
I zgodnie z tym programem, możemy już dziś stwierdzić, że żadna indywidualna osoba nie może decydować o innej osobie, być wyróżnikiem np. boskim lub nowym autorytetem.
Zgodnie więc z potrzebą, zawsze działają istoty, którzy władają wypracowaną specjalizacją w postaci form energetycznych . Każda forma jest jak część składanki w puzzlach dla dzieci.
I tak jak w palecie barw, mamy jeszcze dwanaście barw podstawowych, które poddane ruchowi obrotowemu daje idealną biel. Widzimy więc ,że każda potrzeba będzie rozpatrywana wg możliwości i z udziałem 12 – u Istot, które wspólnie powołują Nowe Istnienie, Nowe formy .
Zawsze jednak wg istniejącej potrzeby.
Wybiegłem przed szereg wydarzeń, nie bez przyczyny. Bardzo wielu ludzi otrzymuje od Siebie wiele szczegółów , ale one nie mieszczą się w ich wiedzy o człowieku.
Męczą się szukając wyjaśnienia i pomocy u drugiego człowieka. A gdzie mogą pójść skoro wiekami zabraniano im wiedzy o Sobie i Uniwersum ? Najczęściej pytają swoich kapłanów, a ci jak osy brzęczą, że to podszepty szatanów, złych duchów itp. A jedynym środkiem na odpędzenie „złych” myśli to udzielenie spowiedzi i komunii oraz żądanie zwiększonej kwoty na wspólnotę kościoła itp.
Jesteśmy już w okresie, jak to określam : „Pętli Czasowej Uniwersum”. To przestrzeń w której „wygasają” wszelkie dogmaty, teorie , które powstawały z chęci panowania nad drugim nieświadomym człowiekiem. Zakodowane treści utwierdzone energiami biologicznymi , bronić się będą do „ostatniej kropli krwi”.
Dumnie i z imieniem boga na ustach, będą ginąć i zabijając innych nie ze swojej
grupy wyznawców. To dzieje się już, na terenie państw wschodnich. Islamizacja zaczyna sięgać już do Europy i jak wynika z obecnego stanu rzeczy – nie odpuszczą swoich zamierzeń. To było do przewidzenia sięgając do wiedzy o budowie cząsteczki. Brak równowagi pomiędzy polaryzacjami zmusza ciała , które utożsamiają się z formą lub fikcjami religijnymi do automatycznych reakcji. To neutralizacja wszelkich form, które nie przygotowały się do nowych Procesów w Uniwersum.
Kto temu winien ? Odpowiadajmy sami sobie !
Obecnie to praktycznie nie do opanowania. Jak można dziś nauczyć, przekonać faktami „wiernego”, który wiekami kodowania uznał swoja wiarę za prawdziwą?
Zgodnie z prawami energetycznymi , neutralizacja kodów trwałaby ponownie wieki całe. Następny problem, który się pojawia , to jak zmienić lub zamienić „nauczycieli” by przekazywali prawa Uniwersalnye wg których wszystko funkcjonuje ? Człowiek „Uświadomiony” w oparciu o fakty i zjawiska jest w stanie „przejść” z automatycznych reakcji do świadomego nimi sterowania.
Czy jesteśmy w stanie zneutralizować wiekowe zaniedbania i zmienić swoje myślenie i postępowanie ? Bardzo trudne ale możliwe !
Decyzje podejmuje samodzielnie każdy człowiek i zgodnie z decyzjami zmienia, neutralizuje energie w zapisach w podświadomości.
Mechanizm prosty i do opanowania. Religie od wieków sterują masami ludzkimi trzymając ich stale na poziomie swojej formy – ciała. Wiekami utwierdzają hasło : z prochu powstałeś i w proch się zamienisz.
Nie dopuszcza się więc innych możliwości a utwierdzane i powielane wiekami , to powiedzenie stało się „naturalnym” kodem, który zmusza ciało do ścisłych i przewidywalnych reakcji. Łatwo więc już sterować życiem milionów Istnień Ludzkich.
Powstaje więc problem nie tylko dla wyznawców, ludzi świadomych a nawet tych aktualnie rządzących. Wszyscy znajdują się w czymś, co możemy określić jako Impas !!
Wszelkie stare teorie i dogmaty, tracą moc w oddziaływaniu na swoich wyznawców . Dlatego w wyznawcach rodzą się wątpliwości a wraz z nimi rodzą się emocje i agresja ! To „naturalne” reakcje , jako neutralizacja różnic pomiędzy Plusem a Minusem (magnetyzm) w budowie wszelkich form , nie wyłączając Istoty Ludzkiej.
Dla każdego człowieka okres tzw. „neutralizacji” (zakodowanych i uznawanych treści) jest trudny. Osobowość tak pewna siebie zostaje gwałtownie poruszona. Rodzą się różnego rodzaju myśli i nieznane do tej pory reakcje. Brak możliwości koncentracji nad jakimkolwiek problemem, ponieważ osobowość „podsuwa” szereg rozwiązań a z braku pewności wpadamy w emocje lub szukamy podpowiedzi od znanych nam autorytetów itp.
Wpadamy w nowe zjawiska, które określamy jako „wiszeniu w próżni”. Zaczyna uciekać nam grunt spod nóg. Utwierdzane wiekami prawdy, zaczynają się rozpadać a osobowość nie wie jak sobie z tym poradzić. I wpada w emocje.
Zgodnie z Kluczem, ten stan jest potrzebny do uwolnienia się od wszelkich teorii, dogmatów , które nie możemy „zabrać z sobą ” do Nowej Przestrzeni , Nowego dla
form Bytu.
Neutralizacja polega na „usunięciu” wszelkich „zatwierdzonych treści”, które przydatne w procesie materii, zbędne w Przestrzeni Tworzenia i Decyzji.
Nasi bogowie znali ten proces, program i zakończenie tego okresu. Koniec jednego procesu przygotowywał Istoty Ludzkie do następnego.
Jeszcze dziś bardzo wielu Ludzi nie dotarło jeszcze do swojej „drugiej części Przejawu” , inaczej – do Przestrzeni energetycznej związanej z zasilaniem naszego procesu i rozwoju. Energia ta jest przeznaczona na poznawanie i doświadczenia świata materii. Wnioski z doświadczeń „automatycznie” kierują nasze myśli w ten właśnie energetyczny „rejon”, ale autorytety religijne nazwały tą Przestrzeń niebem i zabroniono ludziom nawet o tym rozmawiać. W miejsce indywidualnego doświadczenia w tym rejonie, wprowadzono boskie dogmaty , które okazują się fikcjami. Fikcji nie można sprawdzić i zmuszeni jesteśmy do przyjmowania wszystkiego na wiarę.

„STARY MIJAJĄCY PROCES , ZABIERA ZE SOBĄ – CZAS !!”

Screenshot_13Nasze doświadczenia w materii , gdzie osobiście i indywidualnie zbieraliśmy wnioski a tym samym powiększaliśmy własny Obszar Wiedzy o Całości. Wszystko było możliwe do potwierdzenia i sprawdzenia. Podobnie jest z procesem poznawczym i częścią energetyczną .
W zasadzie była łatwiejsza do przyjecie w ramach Nauki i Doświadczeń.
Obrona fikcji a tym samym otwierało olbrzymia szansą szansą w opanowaniu i sterowaniu ludźmi . Tym samym zablokowano Indywidualny Rozwój i scentralizowano w „Ośrodkach zamkniętych – religiach i dogmatach naukowych”.
Obrona fikcji okazała się dużo silniejsza od myślenia indywidualnego człowieka , tym samym odstawiły miliony Istnień Ludzkich na „boczny tor” swojego Rozwoju i Bytu.
Procesy Uniwersum gdzie Każdy Organ (Kosmos) ma swój termin w pracy i w funkcjonowaniu Całego Organizmu musi i podlega Całości Wszechświata. Komórka lub organ,który nie jest w stanie prawidłowo „pracować” jest usuwany a na jego miejsce „rodzi” się drugi organ. Stale pamiętamy o tym ,ze nasze ciało , nasza forma jest zaledwie cząstką, „Komórką Organizmu” a tym samym podlega programowi zawartemu w podstawowej pojedynczej komórce.
Często zapominamy,ze nie jesteśmy ciałem lecz go posiadamy.

Edward

Reklamy

Jedna odpowiedź to “Wzmożona aktywność energii antymaterialnych”

 1. APA Says:

  Czy można cos do tego dodac ?
  chyba to :
  „MYSLE WIEC JESTEM !”

  Pytanie drugie :
  JAKIM JESTEM CZLOWIEKIEM ?
  Myslenie to jeszcze nie wszystko,bo przecież byt ksztaltuje myśli.

  Panie Edwardzie !
  Filozofia to jedna z nauk ale czy oparta w calosci na prawdzie ?!
  Niech pan nie lekceważy STWORCY wszystkich i wszystkiego,bozkow w tym MAMONA możesz zlekcewazyc,bo ten oparty jest na pieniadzu,lichwie i zlocie !

  To prosba


Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: