„Spis powszechny” – Unia ukryje dane w …Izraelu


DECYZJA KOMISJI z dnia 31 stycznia 2011 r. na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych w Państwie Izrael w odniesieniu do zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 332) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2011/61/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (1), w szczególności jej art. 25 ust. 6,

po zasięgnięciu opinii Europejskiego Inspektora Ochrony Danych,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Na mocy dyrektywy 95/46/WE państwa członkowskie są zobowiązane zapewnić, aby przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego miało miejsce tylko wtedy, gdy dane państwo trzecie zapewni odpowiedni poziom ochrony i gdy przed przekazaniem dopełni się wymogów zawartych w przepisach państw członkowskich wdrażających pozostałe przepisy dyrektywy.

(2) Komisja może stwierdzić, że państwo trzecie gwarantuje odpowiedni poziom ochrony. W takim przypadku dane osobowe można przekazywać z państw członkowskich bez konieczności zapewniania dodatkowych gwarancji.

(3) Na mocy dyrektywy 95/46/WE poziom ochrony danych osobowych powinien być oceniany w świetle wszystkich okoliczności dotyczących operacji przekazania danych lub zestawu takich operacji, ze szczególnym uwzględnieniem szeregu elementów mających znaczenie przy przekazywaniu, wyszczególnionych w art. 25 dyrektywy.

(4) Uwzględniając różne podejście do ochrony danych osobowych w krajach trzecich, należy przeprowadzać ocenę adekwatności ochrony, a każda decyzja na podstawie art. 25 ust. 6 dyrektywy 95/46/WE powinna być wydawana i wykonywana w sposób, który arbitralnie lub w sposób nieusprawiedliwiony nie prowadzi do dyskryminacji państw trzecich lub dyskryminacji między państwami trzecimi, w których występują podobne warunki, ani nie stwarza ukrytych barier handlowych, biorąc pod uwagę obecne zobowiązania międzynarodowe Unii Europejskiej.

(5) W izraelskim systemie prawnym nie istnieje konstytucja w formie pisemnej, ale zasady ustrojowe zostały ustanowione przez pewne „ustawy podstawowe” Sądu Najwyższego w Państwie Izrael. Te „ustawy podstawowe” zostały uzupełnione poprzez szeroki zbiór orzecznictwa, ponieważ system prawny Państwa Izrael jest w dużej mierze podobny do systemu prawa zwyczajowego. Prawo do prywatności jest zagwarantowane w „ustawie podstawowej: godność ludzka i wolność” w części 7.

(6) Normy prawne dotyczące ochrony danych osobowych w Państwie Izrael są w dużej mierze oparte na normach określonych w dyrektywie 95/46/WE oraz ustanowione w ustawie o ochronie prywatności 5741-1981, ostatnio zmienionej w 2007 r. w celu określenia nowych wymogów przetwarzania danych osobowych oraz szczegółowej struktury organu nadzoru.

(7) Prawodawstwo dotyczące ochrony danych zostało również uzupełnione poprzez decyzje rządowe w sprawie wprowadzenia w życie ustawy o ochronie prywatności 5741-1981 oraz struktury i funkcjonowania organu nadzoru, oparte w dużej mierze na zaleceniach sformułowanych w sprawozdaniu Komitetu ds. analizy przepisów dotyczących baz danych na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości (tzw. sprawozdaniu Schoffmana).

(8) Przepisy o ochronie danych znajdują się także w szeregu aktów prawnych regulujących różne sektory, takich jak przepisy sektora finansowego, przepisy dotyczące zdrowia oraz rejestry publiczne.

(9) Obowiązujące w Państwie Izrael normy prawne dotyczące ochrony danych obejmują wszystkie podstawowe zasady konieczne do zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w zautomatyzowanych bazach danych. Rozdział 2 ustawy o ochronie prywatności 5741-1981, w którym określono zasady przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy przetwarzania danych osobowych w bazach niezautomatyzowanych (bazach manualnych).

(10) Stosowanie tych prawnych norm ochrony danych zapewnione jest przez sądowe i administracyjne środki odwoławcze i przez niezależny nadzór prowadzony przez właściwy organ nadzoru – Izraelski Urząd ds. Prawa, Informacji i Technologii (ILITA), posiadający kompetencje w zakresie przeprowadzania dochodzeń i podejmowania działań interwencyjnych, działający zupełnie niezależnie.

(11) Organy ochrony danych w Państwie Izrael dostarczyły wyjaśnień oraz zapewnień odnośnie do wykładni ustawy Andory oraz zapewniły, że przepisy z zakresu ochrony danych w Państwie Izrael są wprowadzane w życie zgodnie z taką wykładnią. Niniejsza decyzja uwzględnia te wyjaśnienia oraz zapewnienia i dlatego jest od nich uzależniona.

(12) Państwo Izrael należy zatem uznać za państwo zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, o którym mowa w dyrektywie 95/46/WE, w odniesieniu do zautomatyzowanego międzynarodowego przekazywania danych osobowych z Unii Europejskiej do Państwa Izrael, a także w odniesieniu do operacji niezautomatyzowanego przekazywania danych, w przypadku gdy dane te podlegają dalszemu automatycznemu przetwarzaniu w Państwie Izrael. Jednak międzynarodowe przekazywanie danych osobowych z UE do Państwa Izrael, jeśli samo przekazywanie, jak również późniejsze przetwarzanie danych, odbywa się wyłącznie za pomocą niezautomatyzowanych środków, nie powinno być objęte niniejszą decyzją.

(13) Z myślą o przejrzystości i do celów zabezpieczenia zdolności właściwych organów w państwach członkowskich do zagwarantowania osobom fizycznym ochrony w zakresie przetwarzania ich danych osobowych konieczne jest określenie wyjątkowych okoliczności, w których uzasadnione może być zawieszenie przepływu określonych danych, niezależnie od uznania poziomu ochrony za odpowiedni.

(14) Odpowiedni poziom ochrony, o której mowa w niniejszej decyzji, odnosi się do Państwa Izrael zdefiniowanego zgodnie z prawem międzynarodowym. Dalsze przekazywanie danych odbiorcom znajdującym się poza terytorium Państwa Izrael, zdefiniowanego zgodnie z prawem międzynarodowym, należy uznać za przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego.

(15) Grupa robocza ds. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, ustanowiona na mocy art. 29 dyrektywy 95/46/WE, wydała pozytywną opinię na temat poziomu odpowiedniej ochrony danych osobowych w związku z zautomatyzowanym międzynarodowym przekazywaniem danych osobowych z UE lub operacjami niezautomatyzowanego przekazywania danych, w przypadku gdy dane te podlegają dalszemu automatycznemu przetwarzaniu w Państwie Izrael. W swojej pozytywnej opinii grupa robocza zachęciła władze Państwa Izrael do przyjęcia dalszych przepisów, które rozszerzą zakres stosowania prawodawstwa Państwa Izrael na manualne bazy danych, wyraźnie uznają stosowanie zasady proporcjonalności do przetwarzania danych osobowych w sektorze prywatnym oraz według których wykładnia wyjątków w międzynarodowym przekazywaniu danych będzie zgodna z kryteriami określonymi w jej dokumencie roboczym dotyczącym wspólnej wykładni art. 26 ust. 1 dyrektywy 95/46/WE (2). Opinia ta została uwzględniona podczas opracowywania niniejszej decyzji (3).

(16) Komitet ustanowiony na mocy art. 31 ust. 1 dyrektywy 95/46/WE nie przedstawił opinii w terminie określonym przez jego przewodniczącego,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

1. Na potrzeby art. 25 ust. 2 dyrektywy 95/46/WE Państwo Izrael uznaje się za państwo zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych przekazywanych z Unii Europejskiej w związku z automatycznym międzynarodowym przekazywaniem danych osobowych z Unii Europejskiej, lub, jeśli operacje przekazywania nie są zautomatyzowane, są one przedmiotem dalszego zautomatyzowanego przetwarzania w Państwie Izrael.

2. Właściwym organem nadzoru w Państwie Izrael w dziedzinie stosowania prawnych norm ochrony danych w tym państwie jest Izraelski Urząd ds. Prawa, Informacji i Technologii (ILITA), o którym mowa w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

1. Niniejsza decyzja dotyczy jedynie odpowiedniej ochrony zapewnionej w Państwie Izrael zdefiniowanym zgodnie z prawem międzynarodowym w celu spełnienia wymogów art. 25 ust. 1 dyrektywy 95/46/WE i nie ma wpływu na pozostałe warunki lub ograniczenia wykonujące pozostałe przepisy tej dyrektywy, które odnoszą się do przetwarzania danych osobowych w państwach członkowskich.

2. Niniejsza decyzja ma zastosowanie zgodnie z prawem międzynarodowym. Zgodnie z przepisami prawa międzynarodowego nie stanowi ona uszczerbku dla statusu Wzgórz Golan, Strefy Gazy i Zachodniego Brzegu Jordanu, wraz ze Wschodnią Jerozolimą.

Artykuł 3

1. Bez uszczerbku dla ich kompetencji do podejmowania działań zmierzających do zagwarantowania zgodności z przepisami krajowymi przyjętymi zgodnie z przepisami innymi niż zawarte w art. 25 dyrektywy 95/46/WE właściwe władze w państwach członkowskich mogą wykorzystać swoje kompetencje i zawiesić przepływ danych do ich odbiorców w Państwie Izrael w celu ochrony osób prywatnych przy przetwarzaniu ich danych osobowych, w przypadku gdy:

a) właściwy organ izraelski ustalił, że odbiorca narusza obowiązujące normy ochrony; lub

b) istnieje duże prawdopodobieństwo, że normy ochrony są naruszane; istnieją uzasadnione podstawy, aby przypuszczać, że właściwy organ Państwa Izrael nie podejmuje lub nie podejmie w odpowiednim terminie właściwych kroków zmierzających do rozstrzygnięcia danej sprawy; dalsze przekazywanie danych spowodowałoby bezpośrednie niebezpieczeństwo wyrządzenia szkody podmiotom danych, a właściwe organy w państwie członkowskim podjęły odpowiednie w tych okolicznościach czynności w celu dostarczenia stronie odpowiedzialnej za przetwarzanie danych w Państwie Izrael powiadomienia o powyższym oraz umożliwienia jej udzielenia odpowiedzi.

2. Zawieszenie przepływu danych ustaje z chwilą, gdy zagwarantowane zostanie przestrzeganie norm ochrony, a właściwy organ w zainteresowanym państwie członkowskim zostanie o tym powiadomiony.

Artykuł 4

1. Państwa członkowskie bezzwłocznie zawiadamiają Komisję o przyjęciu środków na podstawie art. 3.

2. Państwa członkowskie oraz Komisja powiadamiają się wzajemnie o przypadkach, gdy działania organów odpowiedzialnych za zapewnianie zgodności z normami ochrony w Państwie Izrael nie gwarantują takiej zgodności.

3. Jeśli informacje zebrane na mocy art. 3 i na mocy ust. 1 i 2 niniejszego artykułu potwierdzają, że jakikolwiek organ odpowiedzialny za zapewnienie zgodności z normami ochrony w Państwie Izrael nie pełni skutecznie swojej roli, Komisja powiadamia o tym właściwy organ Państwa Izrael i, w razie potrzeby, przedstawia projekt środków zgodnie z procedurą określoną w art. 31 ust. 2 dyrektywy 95/46/WE w celu uchylenia lub zawieszenia niniejszej decyzji lub ograniczenia jej zakresu stosowania.

Artykuł 5

Komisja monitoruje wprowadzanie w życie niniejszej decyzji i przekazuje wszelkie stosowne ustalenia komitetowi ustanowionemu na podstawie art. 31 dyrektywy 95/46/WE, w tym także wszelkie dowody, które mogłyby podważać założenie zawarte w art. 1 niniejszej decyzji, że ochrona danych w Państwie Izrael jest odpowiednia w rozumieniu art. 25 dyrektywy 95/46/WE, oraz które mogą wskazywać, że niniejsza decyzja jest wykonywana w sposób dyskryminacyjny. W szczególności Komisja monitoruje przetwarzanie danych osobowych w manualnych bazach danych.

Artykuł 6

Państwa członkowskie podejmują wszelkie niezbędne środki w celu zastosowania się do niniejszej decyzji w terminie trzech miesięcy od dnia jej notyfikacji.

Artykuł 7

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 31 stycznia 2011 r.
Zał. 1.

ZAŁĄCZNIK

Właściwy organ nadzoru w Państwie Izrael, o którym mowa w art. 1 ust. 2 niniejszej decyzji:

The Israeli Law, Information and Technology Authority

The Government Campus

9th floor

125 Begin Rd.

Tel Aviv

Izrael

Adres pocztowy:

P.O. Box 7360

Tel Aviv, 61072

Tel. +972-3-7634050 begin_of_the_skype_highlighting +972-3-7634050 end_of_the_skype_highlighting

Faks +972-2-6467064

E-mail: ILITA@justice.gov.il

Adres strony internetowej: http://www.justice.gov.il/MOJEng/RashutTech/default.htm

Za:

http://narzedzia.infor.pl/akt/ostatnio_ … 61_ue.html

Ciekawe, dlaczego Bruksela tak troszczy się o ochronę danych osobowych jewropejskiego bydła roboczego, że zmagazynuje je w Izraelu. W mającym się odbyć niedługo spisie powszechnym Goje zostaną „prześwietleni” na wylot i ze szczegółami. Une będą wiedzieć o nas wszystko.

Po co im to?

http://lubczasopismo.salon24.pl/nieucze … powszechny

Jak widać, w Unii Jewropejskiej są równi i równiejsi…Jedni wiedzą o innych wszystko. A ci inni nawet nie wiedzą, kto i po co i gdzie ich dane przegląda i przechowuje.

Poliszynel

http://krasnoludkizpejsami.wordpress.com

Nadesłane: falcon

Komentarzy 13 to “„Spis powszechny” – Unia ukryje dane w …Izraelu”

 1. PIK Says:

  Dopiero teraz zauwazylem ze za kazdym razem pisze „Uni” zamiast „Unii” przepraszam i mysle ze to sie wiecej nie powtorzy….

 2. Meble Says:

  A nie myśleliście o tym że ten spis ma jakiś wyższy cel, np. planowanie przyszłego rozwoju Państwa i podejmowanie słusznych decyzji ekonomicznych? Te dane są bardzo ważne z punktu widzenia władz wszystkich Państw UE, zwykły obywatel tego nie rozumie, jak się nie ma zaufania do Państwa to w takim Państwie zawsze będzie się źle żyło.

  • PIK Says:

   Mozesz mi wytlumacyc jaki wyzszy cel ma ten spis ?
   Co planowania to doskonale wiemy ze nie bardzo sie udawalo w przeszlosci. A „podejmowanie słusznych decyzji ekonomicznych” nie jest uwarunkowane zadnym spisem.
   Dlaczego te dane sa takie „wazne z punktu widzenia władz wszystkich Państw UE” i dlaczego to zwykly obywatel tego nie rozumie ? bo jest debilny i nie wie co jest dla niego dobre, natomiast madrale z Uni Jewropejskiej wiedza wszystko i uszczesliwia „zwyklego obywatela”
   A co do zaufania to ludzie je mieli ale 10 lat temu po tych wszystkich glupotach Uni Jewropejskiej i POstrachu Obywatelskiego trudno miec pretensje do ludzi ze nie maja zaufania.

   Meble, to jest naprawde SUPER prowokacja, gratuluje ale nie wszyscy dadza sie nabrac.

 3. waltan Says:

  W swiecie niema przypadkow.Wszystko jest z gory zaplanowane i to bardzo dokladnie.Zapyta sie ktos ale co robic.No wlasnie co robic co robic.Proste nie idzimy do Unijnego spisu powszechnego.Kare zaplacisz powiedza ci.Nie jak wszyscy nie pujda to nie moga ci nic zrobic .Zreszta caly system obecnie funkcjonujacy jest poto by ci w juz nie bawem
  w szczepic (MICHRO -VERI CHIP). Pod skure i potem jestes
  totalnie skonczony sledzony torturowany psychicznie mentalnie gnebiony i w konsekwencji fizycznie zlikwidowany.I to w majestacie prawa..Wiec nie bojmy sie bojkot Unijnego spisu powszechnego tak samo jak byl bojkot.Wszelkich szczepien przeciwko tak zwanej ..swinskiej grypie..NIE IDZ POLAKU CI CO RZADZA NAMI TO NIE JEST POLSKI RZAD I ONI NIE SA POLAKAMI…..BOJKOT UNIJNEGO SPISU POWSZECHNEGO…….

  • Jacolo Says:

   Do spisu nie musisz iść, przyjdą do ciebie, i zmień płytę bo nudne już to jest. Jeszcze jak byś mógł to zakup sobie jakiś słownik ortograficzny bo piszesz jak byś sam nie był Polakiem.

 4. waltan Says:

  Panie IRBIS a ja mysle ze nalezy sie bronic.W swiecie zwierzat.
  TAk jest ze silniejszy zawsze zjada slabsze zwierze.Ale ono ma instynkt samoobrony (uciek).A co my jako ludzie powinnismy robic tez uciekac i to z polski.(PROSZE BARDZO).Poprostu walczyc walczyc walczyc walczyc.Jesli sie nie bronisz tylko dajesz sie z niewalac uciskac czy zabijac.Nie jestes czlowiekiem i niezaslugujesz nanic.Jak tylko nato by cie wbili w ziemie jak teksa..POWSTAC POLACY

 5. ArO Says:

  Izrael – ziemia obiecana zorganizowanej przestępczości


 6. Szpila Says:

  Żydokomuna od dawna uprawia gierki naszym życiem. Teraz gdy ludzie zorientowali się, że holokaust jest wyolbrzymiony, a narody zaczynają się orientować – należy zebrać wszelkie dane na ich temat, żeby nikt nie umknął przed czipowaniem (znakowaniem jak bydło). Żydzi myślą, że mając banki i USA w kieszeni świat jest ich własnością.
  Zaczynają wykrzyiwaćnp. na Polaków. A niech się przyznają do przyprowadzania w 1939 r. NKWD do domów oficerów polskich, skąd zabierano całe rodziny, które nie wracały do Polski. to są Icki oj icki i cycuś.

 7. Niezrzeszony Says:

  Spis jest oczywistym prześwietleniem, aby stać się egzemplarzem w kieracie. Jeden z kolejnych kroków do budowania światowej dyktatury. Wszystkie istotne dane zgromadzone są we właściwych urzędach, więc dodatkowe prześwietlanie jest oczywista inwigilacją. Bo możesz stać się terrorysta jak myślisz inaczej. jak nie podasz tego co trzeba, bo możesz budować opór, zaplecze przeciwko nowej DYKTATURZE ! Skąd my to znamy ?

 8. Julian Says:

  Spis powszechny potrzebny jest do nowego Holokaustu, żeby Jewrieje wiedziały kto się nada a kto nie. Czarno to widzę:/

 9. Irbis Says:

  I tak naprawde nie mozna sie przedtym obronic …. BO jak ? Jak nie wpuscisz do domu spisujacych to cie ukarzą .. tak wlasniedzialaNowy ŁadŚwiatowy – jeden wielki oboz koncentracyjny !

 10. PIK Says:

  Ciagle to samo, nic sie nie zmienilo, nie wiem co tak mocno zdziwilo „Jacolo” … a moze to tylko prima aprilis ?


Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: